Wciąż rosnąca niestabilność rynków finansowych spowodowała do wzrostu zainteresowania innymi możliwościami inwestowania. Inwestycje alternatywne są dobrą metodą dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, umożliwiają również osiąganie wyższych stóp zwrotu przy zachowaniu ryzyka na takim samym, a nawet niższym poziomie.

Czym są inwestycje alternatywne?

Jako inwestycje alternatywne należy rozumieć szereg różnych metod inwestycyjnych, które nie bazują na papierach wartościowych notowanych na giełdzie, w związku z czym są od nich niezależne. Na wartość aktywów ulokowanych w inwestycjach alternatywnych wpływ mają inne czynniki niż te, które decydują o światowej koniunkturze. Jako przykłady inwestycji alternatywnych można wymienić:
● nieruchomości,
● metale szlachetne,
● dzieła sztuki,
● markowe trunki,
● fundusze hedgingowe (poznaj top 5 funduszy hedgingowych wszech czasów),
● przedmioty kolekcjonerskie,
● zabytkowe samochody.

Jak zacząć inwestowanie w inwestycje alternatywne?

Wbrew pozorom, inwestycje alternatywne wcale nie wymagają od inwestora posiadania wysokiego kapitału. Już niewielka kwota wystarczy, aby zacząć skupować złoto, dzieła sztuki obiecujących artystów czy przedmioty kolekcjonerskie, które z czasem mogą zyskać na wartości. Tego typu inwestycje możemy prowadzić we własnym zakresie, ale można też skorzystać z pomocy ekspertów w tej dziedzinie. Szczególnie na początku takie wsparcie może się przydać, aby źle nie ulokować swojego kapitału.

Biznes w nieruchomościach ma się dobrze dzięki chmurze obliczeniowej

Jakie są zalety inwestycji alternatywnych?

Największą zaletą wszystkich inwestycji alternatywnych jest ich niezależność od notowań giełdowych. Umożliwiają one dywersyfikację portfela inwestycyjnego oraz poszukiwanie dodatkowych zysków. Kolejną zaletą jest możliwość korzystania z zakupionych dóbr w okresie między ich zakupem a sprzedażą – dzieła sztuki mogą dekorować nasze większe, a zabytkowych samochodem możemy udać się na przejażdżkę.
Inwestowanie w różne dobra nie wymaga również specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Istnieją bowiem specjalne fundusze, które za pośrednictwem specjalistów wyszukują oraz nabywają odpowiednie przedmioty, aby zapewnić uczestnikom funduszu odpowiednie zyski przy określonym ryzyku.
Inwestycje alternatywne idealnie sprawdzają się jako długoterminowa lokata kapitału. W związku z tym, zyski, jakie osiągniemy z nich należy rozpatrywać w większej perspektywie czasu. Dobra zaliczane do inwestycji alternatywnych są bardzo różnorodne, dlatego umożliwiają inwestowanie różnych kwot pieniędzy.
Inwestycje alternatywne dostępne są niemal dla każdego. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, by zacząć z nimi przygodę, a dzięki temu możemy być pewni o część swoich środków, ponieważ wiele dóbr postrzeganych jest jako “bezpieczna przystań”, na której za wiele nie można stracić, raczej tylko zyskać.